Algeng viðbrögð við missi / A common response to loss / Najczęstsza reakcja na stratę

18. janúar 2021

Algeng viðbrögð við missi

Náttúruhamfarir eins og áttu sér stað á Austulandi nýverið hafa margs konar afleiðingar. Í kjölfar atburða af þessari stærðargráðu er oft um að ræða ýmis konar missi sem fólk verður fyrir. Þegar talað er um missi tengir fólk oft slíkt við að missa ástvin, sem er sársaukafullt og tilfinningarþrungið sorgarferli. Að sjálfsögðu er það fyrst og fremst feginleiki og þakklæti sem fólk finnur fyrir þegar ljóst er að enginn slasaðist eða lést í þeim náttúruhamförum sem dundu yfir. Það er samt svo að missir getur verið ýmislegt annað en að missa einhvern nákominn og kemur í mörgum myndum. Fólk fer í gegnum margt á lífsleiðinni og upplifir margs konar missi svo sem missi á atvinnu, hjónabandi og heilsustap en einnig eins um er ræðir í sumum tilvikum í kjölfar aurskriðana er um að ræða missi á húsnæði og perónulegum eigum en einnig menningarverðmætum og ásýnd bæjarins. Það hriktir líka í stoðum varðandi þann stöðugleika sem fólk vill búa við og öryggi. Slíkur skyndilegur missir kallar oft fram sorgarviðbrögð og hafa ber í huga að slíkt ferli er einstaklingsbundið burt sé frá því hvernig missi viðkomandi varð fyrir. Þar spila margir þættir inn og því er ekki hægt að bera mismunandi missi saman. Sorg sem fólk upplifir í kjölfar missis hefur oft í för með sér ógrynni tilfinninga sem geta verið ruglingslegar og óþægilegar en algengar og eðlilegar í kjölfar áfalla eins og þessa. Nokkur þessara viðbragða geta verið tilfinning um einmanaleika, þreytu, einbeitingarörðugleikar, reiði, ótta eða pirring en einnig sektarkennd t.d. yfir að hafa sloppið betur er nágranninn eða tilfinning um að hafa ekki rétt á þessum tilfinningum því enginn lést eða aðrir hafa það verr.

Þegar þú hefur orðið fyrir missi og þú finnur fyrir einhverju af ofangreindu er mikilvægt að gera sér grein fyrir að þetta eru eðlileg viðbrögð við sorg og það tekur tíma að fara í gegnum þær tilfinningar. Hvert okkar er einstakt og upplifunin þar af leiðandi einstaklingsbundin. Það er mikilvægt að vera þolinmóður og umburðalyndur við sjálfan sig og aðra á þessum tíma, sumir dagar verða óhjákvæmilega betri en aðrir.

Stundum hefur upplifun fólks á missi verið skipt í fjögur stig. Ágætt getur verið að hafa slíkt til viðmiðunar þó að þetta eigi ekki við alla og hver fer í gegnum ferlið á sinn hátt. Á fyrsta stigi er fólk að átta sig á og viðurkenna það sem hefur gerst og öðru stigi er verið að takast á við þær tilfinningar sem því fylgir svo sem angist, reiði, vonbrigði og sorg. Á þriðja stigi er farið í að takast á við hagnýt verkefni og skipulag, hugað að fjármálum og fólk leitar aðstoðar og upplýsinga eftir þörfum. Á fjórða stigi er horft til framtíðar og fólk reynir að átta sig á og fóta sig í að lifa lífinu við breyttar aðstæður.

Samfélagið í heild sinni er að takast á breytingar í kjölfar aurskriðanna. Mikið uppbyggingarstarf er framundan, samtakamáttur og sköpunarkraftur mun eflaust fleyta þeim verkefnum langt. Endurreisn tekur sinn tíma og allir íbúar hafa þar hlutverk, meðal annars með því að vera til staðar fyrir hvort annað, láta skoðanir sínar og hugmyndir í ljós og taka þátt í því starfi sem framundan er.

Til að takast á við krefjandi tíma eru það bjargráðin okkar sem við eigum stundum erfitt með að sinna en hafa sýnt sig að eru hjálpleg – góð og regluleg næring, svefn, hvíld og slökun, hreyfing og deila hugsunum og tilfinningum með þeim sem maður treystir. Einnig er gott að vita af þeim stuðningsúrræðum sem eru til staðar vilji maður leita sér frekari aðstoðar. Upplýsingar um þau má fá hjá Þjónustumiðstöðinni.

Elfa Dögg S. Leifsdóttir, sálfræðingur Rauða krossins, teymisstjóri heilbrigðisverkefna, [email protected]

 

A Common Response to Loss

Natural disasters such as the one that struck in East Iceland recently have brought a variety of consequences. In the wake of events of this magnitude, people will often experience varying forms of loss. When talking about loss, people will often associate it with the loss of a loved one, which is certainly a painful and highly emotional process of grief. Of course, what people feel, first and foremost, is a feeling of joy and gratitude, when they discover that no one was injuried or killed in the natural disaster that the people in East Iceland suffered. Nonetheless, loss can come in many forms other than losing a loved one. People will go through many things in their lives and will suffer many kinds of loss, such as the loss of employment, marriage or the loss of health. However, such as in the case of the mud flow disaster, people may experience a loss of housing and personal belongings in addition to the loss of culturally-valuable structures and the destructive effect it has had on the town's appearance. This will also shake the foundations of stability and security that people require. Such a sudden loss will often provoke a grief response and it should be borne in mind that such a process varies between individuals regardless of the scope of a individual loss. There are many factors to consider and therefore it is not possible to compare people's experience of loss like-to-like. The grief that individuals experience after a loss often results in a myriad of emotions that may be confusing and uncomfortable to the individual, while being commonplace and normal in the wake of a trauma like this. Some of these responses can take the form of feelings of loneliness, fatigue, difficulty concentrating, anger, fear or irritability; as well as guilt, for example, for not having suffered the same degree of loss as others and thereby not being entitled to those feelings as no one died or other people have it worse.

When you have suffered a loss and you experience any of the above feelings, it is vital to realize that these are normal responses to grief and it takes time to go work through those feelings. Each person is unique and each person's experience is therefore different. It is important to be patient and tolerant with yourself as well as others during this time, and some days will inevitably be better than others.

Sometimes people's experiences of loss have been divided into four stages. It can be good to keep this as a reference, although this does not apply to everyone and each person's process of grief may be different. During the first stage, people are coming to terms with and acknowledging what has happened; in the second stage, people are dealing with the emotions that arrive with that realization, such as anxiety, anger, disappointment and sadness. During the third stage people deal with practical tasks and organizational issues, giving attention to financial matters and seeking out help and information as needed. During the fourth stage, people look to the future and try to discern their situation and adapt to changed circumstances.

The community as a whole is facing change in the wake of the mud flow disaster. A lot of restoration work lies ahead, the power of cooperation and creativity will no doubt push those projects far. Reconstruction takes time and all residents have a role to play, such as by being present for each other, expressing their views and ideas and participating in the work ahead.

When grappling with challenging times a reliable coping strategy, which may often be difficult to adhere to but has proven beneficial, involves ensuring that we get quality and regular nutrition, good sleep, rest and relaxation, exercise and by sharing our thoughts and feelings with those we trust. It is also good to be aware of the support measures that are available if one wishes to seek further help. Information about those support measures can be obtained at the Service Center.

Elfa Dögg S. Leifsdóttir, Red Cross psychologist, team leader of healthcare projects, [email protected]

 

Najczęstsza reakcja na stratę

Konsekwencje klęsk żywiołowych, takich jak ta, która miała miejsce we Wschodniej Islandii mogą być różne. Po wydarzeniach tej wielkości często osoby ponoszą różnego rodzaju straty. Mówiąc o stracie, często kojarzymy ją ze stratą bliskiej osoby, która jest bolesnym i emocjonalnym procesem okresu żałoby. Oczywiście radością i z wdzięcznością przyjmujemy fakt, kiedy okazuje się, że nikt nie został ranny ani nie zginął w wyniku klęsk żywiołowych, które miały miejsce. Jednak, strata może oznaczać wiele innych rzeczy niż utrata bliskiej osoby i przybierać różne formy. Ludzie przeżywają wiele rzeczy w swoim życiu i doświadczają rozmaitych strat, takich jak utrata pracy, małżeństwa i utrata zdrowia, ale także, jak to ma miejsce w niektórych przypadkach po osuwiskach ziemi, jest to utrata mieszkania i mienia osobistego, ale także wartości kulturowych i wyglądu miasta. Potrząsa również fundamentami stabilności, której ludzie pragną, i poczuciem bezpieczeństwa. Taka nagła strata często wywołuje reakcję żalu i należy pamiętać, że taki proces jest zindywidualizowany niezależnie od tego, co dana osoba straciła. Istnieje wiele czynników i dlatego nie jest możliwe porównanie różnych strat. Żal, którego ludzie doświadczają po stracie, często powoduje mnóstwo emocji, które mogą być skomplikowane i nieprzyjemne, ale powszechne i normalne w następstwie takiej traumy. Niektóre z tych reakcji mogą być uczuciem osamotnienia, zmęczenia, trudności z koncentracją, złością, lękiem lub drażliwością, ale także poczuciem winy, np. że lepiej wyszłem z tej sytuacji niż mój sąsiad lub poczucie, że nie ma się prawa do tych emocji, ponieważ nikt nie umarł lub inni mają gorzej.

Kiedy poniosłeś stratę i odczuwasz którekolwiek z powyższych, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że są to normalne reakcje i potrzeba czasu, aby przepracować te emocje. Każdy z nas jest inny i dlatego doświadczenia takie są indywidualną sprawą. W tym czasie ważne jest, aby być cierpliwym i tolerancyjnym wobec siebie i innych, niektóre dni będą nieuchronnie lepsze niż inne. Czasami ludzkie doświadczenia straty dzielą się na cztery etapy. Dobrze jest mieć to jako punkt odniesienia, chociaż nie dotyczy to wszystkich i osób, niektórzy przechodzą przez ten proces na swój własny sposób. W pierwszym etapie ludzie uświadamiają sobie i stają przed tym, co się wydarzyło, na drugim etapie przepracowują emocje, które się z tym wiążą, takie jak lęk, złość, rozczarowanie i smutek. Trzeci etap zajmuje się praktycznymi zadaniami i organizacją, zwracając uwagę na finanse i szukając pomocy i informacji w razie potrzeby. W czwartym etapie patrzymy w przyszłość, próbując sobie uświadomić i przyzwyczaić się do życia w zmienionych okolicznościach.

Społeczeństwo jako całość stoi w obliczu zmian w następstwie osuwisk. Przed nami wiele prac odbudowy, siła w jedności i kreatywność bez wątpienia pchną te projekty przed siebie. Odbudowa wymaga czasu, a wszyscy mieszkańcy mają do odegrania rolę, między innymi poprzez bycie dla siebie podporą, wyrażanie swoich poglądów i dzielenia się pomysłami oraz uczestniczenie w przyszłych pracach.

Poradzenie sobie w tym trudnym czasie to teraz nasze życiowe wyzwanie, które może czasami wydać nam się trudne, jednak pomocą może być dla nas- dobre i regularne odżywianie, sen, odpoczynek i relaks, ćwiczenia oraz dzielenie się myślami i uczuciami z tymi, którym ufamy. Dobrze jest również wiedzieć o dostępnych środkach wsparcia, jeśli chcesz szukać dalszej pomocy. Informacje o nich można uzyskać w Centrum Serwisowym.

Elfa Dögg S. Leifsdóttir, psycholog Czerwonego Krzyża, lider zespołu projektów zdrowotnych, [email protected]